VOP

 

I. Definícia pojmov Všeobecných obchodných podmienok (VOP)

 

Prevádzkovateľ: Filip Vašíček Staškova 707, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika

Dlžník/klient Je fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, ktorá je Veriteľovi zaviazaná peňažným, vecným alebo iným plnením.

Investor:  Veriteľ je fyzická osoba, staršia jako 18 rokov, voči ktorej vykazuje Dlžník peňažný záväzok, rep. ktorá mu poskytne úver.

Portál: Internetová adresa, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom, ďalej ako prostredie pre poskytovanie elektronických služieb na webových stránkach www.forpeople.sk, ktoré spravuje prevádzkovateľ a prostredníctvom ktorého si Užívatelia môžu požičať peniaze od iných Užívateľov a tak medzi sebou uzatvoriť Zmluvu o pôžičke.

Ceny a poplatky: Poplatky za služby pre Užívateľov v súlade s Cenníkom zverejneným na Portáli.

Úverová zmluva: Zmluva o poskytnutí pôžičky medzi Veriteľom a Dlžníkom. (ďalej aj ako Zmluva o pôžičke)

Užívateľ alebo Používateľ: Fyzická osoba, staršia ako 18 rokov registrovaná na Portáli.

Žiadosť o pôžičku: Návrh na uzatvorenie zmluvy o pôžičke podaným Užívateľom prostredníctvom Portálu.

Podmienky: Tieto podmienky používania, ktoré stanovujú pravidlá používania Portálu www.forpeople.sk

II. Úvodné ustanovenia

 1. Týmito Podmienkami sa riadia právne vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s používaním Portálu medzi Užívateľmi Portálu.
 2. Užívateľ registráciou na Portáli potvrdzuje, že je plnoletý a oprávnený zaviazať sa k dodržiavaniu Podmienok.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky alebo Cenník ako celok alebo časti podľa potreby a podľa vlastného uváženia meniť. Zmena Podmienok alebo Cenníka sa stane účinnou dňom zverejnenia zmenených Podmienok a/alebo Cenníka na Portáli.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť prevádzku Portálu alebo jeho časti.
 5. Prevádzkovateľ udeľuje právo Užívateľom užívať Portál v rozsahu v akom im to bude umožnené Portálom.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek registráciu akéhokoľvek Užívateľa, zrušiť registráciu akémukoľvek Užívateľovi najmä z nasledovných dôvodov: akéhokoľvek porušenia Podmienok, uvedenia nepravdivých informácií alebo porušenia povinnosti aktualizovať údaje, v prípade použitia výrazov, ktoré nezodpovedajú dobrým mravom, v prípade ak bude poškodzované meno Prevádzkovateľa na ktoromkoľvek mieste, v prípade ak ide o konanie v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi, zvyklosťami alebo v iných odôvodnených prípadoch.
 7. Pri používaní Portálu je Užívateľ povinný dodržiavať tieto Podmienky.
 8. Užívateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za správnosť údajov, ktoré vyplnil pri registrácií. Užívateľ prehlasuje, že všetky údaje, ktoré pri registrácií vyplnil sú pravdivé a správne a zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi a/alebo inému Užívateľovi z dôvodu nepravdivosti, nesprávnosti a/alebo neúplnosti údajov poskytnutých pri registrácií.
 9. Užívateľ je povinný pravidelne aktualizovať údaje aby boli vždy pravdivé, úplné a aktuálne, inak zodpovedá za škodu ktorá vznikne Prevádzkovateľovi a/alebo inému Užívateľovi z tohto dôvodu. 

III. Príncíp fungovania portálu

 1. Portál má za cieľ spojiť Užívateľov, ktorí majú záujem o získanie úveru s Užívateľmi, ktorí majú záujem poskytnúť úver.
 2. Portál neposkytuje úvery ani pôžičky z vlastných alebo iných zdrojov. Portál je len virtuálne elektronické miesto, kde sa stretávajú Investori s Dlžníkmi za účelom získania úveru. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa uvádza, že Prevádzkovateľ neuzatvára úverovú zmluvu vo svojom mene a na svoj účet. Úverová zmluva je vždy zmluvou medzi Investorom a Dlžníkom. Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou žiadnej úverovej zmluvy.
 3. Portál vyhodnocuje všetky žiadosti o úver individuálne a tieto žiadosti spája a navrhuje jednotlivým Užívateľom k možnosti Investovania.
 4. Portál navrhne potenciálnemu Dlžníkovi, čiže Užívateľovi, ktorý má záujem o získanie finančných prostriedkov prostredníctvom Portálu najvýhodnejší dostupný úrok na Portáli pre jeho úver podľa formulára a zadaných informácií ktoré vyplnil pri žiadosti o pôžičku. Užívateľ má tiež možnosť zadať vlastné podmienky, za ktorých chce získať úver.
 5. Portál navrhne potenciálnemu Investorovi, čiže Užívateľovi, ktorý má záujem o poskytnutie finančných prostriedkov prostredníctvom úveru iných Užívateľov, ktorí majú záujem o úver za podmienok definovaných Investorom.
 6. Portál zabezpečí tzv. informatívny rating pre Dlžníkov, čiže ohodnotenie Dlžníka hodnotiacim koeficientom, ktoré vychádza z jeho histórie splácania predchádzajúcich úverov a aktuálnej finančnej situácie. Ide o informáciu pre Investorov, ktorá nie je záväzná a Prevádzkovateľ upozorňuje Investorov, že Investovanie prostredníctvom Portálu je na vlastné riziko. S investovaním prostredníctvom Portálu je spojené riziko, ktoré nesie Investor sám, súhlasí s ním tým, že sa zaregistruje na Portáli a poskytne finančné prostriedky inému Užívateľovi prostredníctvom Portálu.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne v súvislosti s používaním Portálu akémukoľvek Užívateľovi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek finančné straty Investorov spôsobené nevrátením poskytnutých finančných prostriedkov Dlžníkmi.

IV. Registrácia na portáli

 1. Registrácia sa uskutočňuje vyplnením registračného formulára na Portáli. Registrovať sa môže fyzická osoba, buď ako Investor alebo ako Dlžník.
 2. Do registračného formulára je potrebné vyplniť všetky povinné údaje (t.j. položky označené v rámci registračného formulára ako povinné).
 3. Registráciu môže uskutočniť výlučne osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku v deň registrácie a je občanom Slovenskej republiky.
 4. Všetky údaje a skutočnosti, ktoré osoba, ktorá uskutočňuje svoju registráciu na Portáli vyplní, musia byť vyplnené úplne, správne, pravdivé a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých vyplnených údajov a skutočností a právo na dispozíciu s nimi zodpovedá v plnom rozsahu osoba, ktorá registračný formulár vypĺňa.
 5. V prípade registrácie Dlžníka i Investora sa požaduje uhradenie poplatku za registráciu podľa aktuálneho platného Cenníka uvedeného na Portáli a predloženie kópie občianskeho preukazu a iných požadovaných dokladov a predloženie kópie výpisu z jeho osobného bankového účtu. 
 6. V prípade, ak má Dlžník viac osobných bankových účtov je povinný predložiť výpisy z jeho hlavného bankového účtu, čiže z účtu na ktorý mu je zasielaná mzda alebo iné príjmy a z ktorého hradí väčšiu časť svojich výdavkov. V prípade manželov a vedenia spoločného účtu manželov predloží Dlžník výpis z takéhoto spoločného účtu manželov.
 7. Užívateľ si je vedomý, že použitie cudzej identity je zakázané. Tak isto je zakázané aj použitie vymyslenej identity.

V. Trh pôžičiek

 1. Užívateľ, ktorý má záujem o úver a splní podmienky stanovené Prevádzkovateľom bude zaradený na Trh pôžičiek na Portáli.
 2. Za vystavenie na Trhu s pôžičkami si účtuje Portál poplatok stanovený v platnom Cenníku, ktorý je uvedený na Portáli. 
 3. Doba vystavenia na Trhu s pôžičkami je 30 kalendárnych dní a je možné opätovné predĺženie v prípade, že žiadny Investor neprejaví záujem o pôžičku. Na predĺženie o ďalších 30 kalendárnych dní sa vzťahuje poplatok uvedený v Cenníku a prípadné investície začínajú od začiatku.
 4. Jednotliví Investori prijímajú takto vystavenú ponuku na úver zverejnenú na Trhu s pôžičkami, ktoré zodpovedajú ich požiadavkám.
 5. Užívatelia môžu počas vystavenia na Trhu s pôžičkami zrušiť žiadosť o úver.
 6. V prípade, ak žiadny Investor neprejaví záujem o pôžičku o ktorú Užívateľ žiadal do 30 dní, žiadosť bude ukončená a k poskytnutiu pôžičky nedôjde.  Žiadateľ o pôžičku nemá nárok na vrátenie registračného poplatku a ani poplatkov za vystavenie na Trhu s pôžičkami. Užívateľ je oprávnený zadať ďalšiu žiadosť o úver s inými alebo aj takými istými požiadavkami.
 7. Pokiaľ Investor prejaví záujem o pôžičku, bude Dlžníkovi automaticky vygenerovaná a odoslaná Zmluva o pôžičke na jeho registrovanú e-mailovú adresu s podrobnými informáciami ako zmluvu podpísať a kde zmluvu odoslať.
 8. Investor môže pôžičku zafinancovať aj čiastočne. V tom prípade sa na pôžičku musia zložiť viacerí veritelia. Dlžník nemá možnosť prijať čiastočne zafinancovanú pôžičku a musí počkať do úplného naplnenia pôžičky.
 9. V momente ako Investor dostane od Dlžníka podpísanú Zmluvu o pôžičke, bezodkladne vyplatí finančné prostriedky prevodom na účet Dlžníka uvedeným v Zmluve o pôžičke. Lehota od doručenia zmluvy o pôžičke a vyplatením pôžičky nesmie presiahnuť  7 dní. V opačnom prípade sa Zmluva o pôžičke ruší. 
 10. Zmluva o pôžičke je doručovaná Investorovi poštou alebo e-mailom, tak ako si to zvolil pri registrácií.

VI. Práva, povinnosti a zodpovednosť Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál, ktorý spája Investorov a Dlžníkov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje úvery ani pôžičky.
 3. Prevádzkovateľ vykonáva informatívne hodnotenie Dlžníkov, čiže ohodnotenie Dlžníkov s pridelením určitého hodnotiaceho koeficientu. Uvedený hodnotiaci koeficient je písmeno informačné a nie je zaväzujúce. Hodnotenie vychádza z histórie a aktuálnej finančnej situácie Dlžníka a neposkytuje záruku, že Dlžník aj úver splatí.
 4. Prevádzkovateľ týmto oboznamuje Investorov, že Investovanie prostredníctvom Portálu uskutočňujú na vlastné riziko a toto investovanie nie je chránené podľa zákona o ochrane vkladov č. 118/1996 Z. z. v platnom znení ani žiadnym iným inštitútom.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Investorom tým, že sa spravovali a riadili hodnotením Dlžníka uvedenom na Portáli. Uvedené hodnotiace písmeno je informačné a nezáväzné a Investorom sa odporúča overiť si Dlžníkovu schopnosť splácať aj prostredníctvom iných zdrojov.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi Užívateľov treťou stranou, ktoré boli zo strany Prevádzkovateľa poskytnuté tretej osobe v súlade s týmito Podmienkami.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedná za kurzové straty vzniknuté medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.
 8. Prevádzkovateľ môže zabezpečiť v prípade záujmu Investora za poplatok uvedený v Cenníku postúpenie pohľadávky voči Dlžníkom, ktorí sa dostanú do omeškania so splácaním úveru a to obchodnej spoločnosti zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok. 
 9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za pravdivosť údajov uvedených Užívateľom; pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených na Portáli; porušenie zmluvy alebo protiprávne konanie zo strany užívateľa; plnenie povinností a záväzkov užívateľa podľa úverovej zmluvy; existenciu práv na zastupovanie užívateľa ktorý je právnickou osobou a platnosť a zákonnosť úverových zmlúv uzatvorených prostredníctvom Portálu.
 10. Typy zmlúv navrhnuté Portálom môžu Užívatelia použiť na vlastnú zodpovednosť a riziko. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné záväzky, ktoré môžu vzniknúť pre Veriteľa alebo Dlžníka v súlade so zákonom v dôsledku uzavretia alebo vykonávania Zmluvy o úvere prostredníctvom Portálu.

 VII. Práva, povinnosti a prehlásenia Užívateľa

 1. Každý Užívateľ je povinní vyplniť pravdivo, úplne všetky údaje v rámci registrácie.
 2. Každý užívateľ je povinný podrobiť sa identifikácií na Portáli a to podľa týchto Podmienok.
 3. Každý Užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmito Podmienkami a rozhodnúť sa či s Podmienkami súhlasí. Súhlas s podmienkami vyjadrí pri registrácií.
 4. Užívateľ sa zaväzuje informovať Prevádzkovateľa o všetkých zmenách v jeho údajoch a v informáciách, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi.
 5. Užívateľ prehlasuje, že zodpovedá za všetky výroky uskutočnené prostredníctvom Portálu a tieto výroky budú zodpovedať pravidlám morálky a slušného správania.
 6. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť alebo zrušiť registráciu a/alebo obmedziť práva akéhokoľvek Užívateľa alebo domáhať sa náhrady škody a to v prípade akéhokoľvek porušenia Podmienok, uvedenia nepravdivých informácií alebo porušenia povinnosti aktualizovať údaje, v prípade použitia výrazov, ktoré nezodpovedajú dobrým mravom, v prípade ak bude poškodzované meno Prevádzkovateľa na ktoromkoľvek mieste, v prípade ak ide o konanie v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi, zvyklosťami alebo v iných odôvodnených prípadoch.
 7. Každý Užívateľ je povinný používať Portál v súlade s týmito Podmienkami, dobrými mravmi, zvyklosťami.
 8. Každý Užívateľ je povinný informovať bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľa v prípade akéhokoľvek podozrenia na zneužitie alebo krádež alebo stratu identifikačných údajov potrebných na prihlásenie sa na Portál.
 9. Užívatelia vstupujú do zmluvných vzťahov prostredníctvom Portálu na svoje vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škodu akéhokoľvek Užívateľa spôsobenú v súvislosti s používaním Portálu.

 VIII. Špeciálne ustanovenia pre Investorov

 1. Investor používa Portál na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
 2. Investor týmto prehlasuje, že pozná pôvod financií, ktoré zasiela na bežný účet Dlžníka, vie preukázať pôvod a vie, že finančné prostriedky pochádzajú z poctivých a legálnych zdrojov.
 3. Investor prehlasuje, že poskytovanie pôžičiek a úverov nie je predmetom jeho podnikateľskej činnosti a nepodlieha žiadnym osobitným povoleniam v zmysle platných právnych predpisov.
 4. Investor môže dať súhlas s postúpením jeho pohľadávky voči Dlžníkovi na akúkoľvek tretiu osobu za odplatu uvedenú v Cenníku.
 5. Investor je povinný zdaniť príjmy z pôžičiek podľa platných právnych predpisov. Prevádzkovateľ nezabezpečuje zrážanie dane z týchto príjmov.
 6. Investor má právo do doby odoslania finančných prostriedkov (istiny) na účet Dlžníka zrušiť  Zmluvu o pôžičke bez udania dôvodu.

IX. Špeciálne ustanovenia pre Dlžníkov

 1. V deň uzatvorenia zmluvy ani počas trvania akéhokoľvek úverového vzťahu nenastali žiadne okolnosti, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na majetok Dlžníka.
 2. Dlžník vyhlasuje, že všetky záväzky z úverových zmlúv s súvisiacich vzťahov sú platnými a vymáhateľnými záväzkami.
 3. Dlžník prehlasuje, že všetky informácie a doklady, ktoré predložil a poskytol Portálu predstavujú úplný a pravdivý obraz o finančnej situácií Dlžníka.
 4. Dlžník prehlasuje, že uzatvorenie úverovej zmluvy nie je v rozpore so žiadnou zmluvou, dokumentom, rozhodnutím súdu, rozhodnutím správneho orgánu, nálezom rozhodcovského súdu.
 5. Dlžník prehlasuje, že nie je v konkurze, malom konkurze ani reštrukturalizácií ani mu tieto podľa jeho vedomostí nehrozia a neexistujú dôvody na vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie alebo vyhlásenie malého konkurzu.
 6. Dlžník prehlasuje, že disponuje pravidelným príjmom podľa ktorého je schopný splácať poskytnutý úver.
 7. Dlžník súhlasí s postúpením pohľadávky voči nemu na akúkoľvek tretiu osobu.
 8. Dlžník prehlasuje, že informuje Portál o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na jeho majetok.
 9. Dlžník súhlasí s tým, že v prípade, ak nedôjde k poskytnutiu pôžičky nemá nárok na vrátenie registračného poplatku a ani poplatku za vystavenie na Trhu s pôžičkami. 

X. Uzatvorenie úverovej zmluvy

 1. Úverová zmluva je uzatvorená medzi Investorom a Dlžníkom.
 2. Tieto Podmienky sú súčasťou Úverovej zmluvy, pričom na znak uzatvorenia Úverovej zmluvy Portál vygeneruje súbor vo formáte PDF, z ktorého bude zrejmá výška istiny úveru, výška úroku, doba splatnosti úveru a výška jednotlivých splátok, ako aj údaje Investora a Dlžníka. Takáto úverová zmluva je záväzná pre obe zmluvné strany a jej súčasťou sú tieto Podmienky.
 3. Na základe uzatvorenej Úverovej zmluvy poskytne Investor úver Dlžníkovi a Investor uskutoční prevod finančných prostriedkov do 3 pracovných dni od obdržania Úverovej zmluvy.
 4. Úverová zmluva je uzatvorená medzi fyzickými osobami navzájom, ktoré nie sú v žiadnom príbuzenskom vzťahu a ktoré sa nezaoberajú poskytovaním úverov. Preto sa nemôže jednať o spotrebiteľskú zmluvu ani o spotrebiteľský úver.
 5. Na uzatvorenú úverovú zmluvu sa vzťahujú ustanovenia § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 6. Dlžník je povinný spolu s istinou splácať aj dojednané úroky. Úroky sú splatné spolu s istinou podľa splátkového kalendára uvedeného v úverovej zmluve.
 7. Úver sa považuje za poskytnutý dňom poukázania finančných prostriedkov na účet Dlžníka.

XI. Splácanie úveru

 1. Dlžník sa zaväzuje riadne a včas plniť si svoje záväzky vyplývajúce z Úverovej zmluvy, najmä riadne a včas hradiť dohodnuté splátky spoločne s príslušenstvom na účet Investora uvedený v zmluve, a to v dohodnutej výške a dohodnutých dátumoch splatnosti. Dlžník splní svoj záväzok včas, ak bola platba pripísaná v plnej výške na bežný účet Investora najneskôr v deň splatnosti. Dlžník je povinný pri každej platbe uvádzať variabilný symbol uvedený v Zmluve o úvere.
 2. Dlžník je oprávnený vrátiť a splatiť poskytnutý úver aj pred lehotou splatnosti a to kedykoľvek bez dodatočných poplatkov. 
 3. V prípade ak sa Dlžník dostane do omeškania so splatením čo len časti úveru je povinný platiť úrok z omeškania ako aj sankčné pokuty v zmysle Úverovej zmluvy.

XII. Postúpenie Pohľadávok 

 1. Postúpenie pohľadávky sa môže uskutočniť za odplatu uvedenú v Cenníku na žiadosť Investora. Prevádzkovateľ informuje o takomto kroku každého Účastníka uvedeného v Zmluve o pôžičke v prípade, ak Investor využije postúpenie na vymáhanie prostredníctvom Portálu. 

  XIII. Cenník

  1. Účastníci sa zaväzujú hradiť Ceny a poplatky za služby poskytované Portálom podľa platného Cenníka uverejneného na Portáli.

 2. Cenník je súčasťou týchto Podmienok a je záväzný pre všetkých Užívateľov.

XIV. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

Zaškrtnutím políčka ,,Áno, súhlasím‘‘ pri registrácií na webovej stránke www.forpeople.sk vyjadruje každý Užívateľ svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom prevádzkovateľovi (spracovateľovi) webovej stránky forpeople.sk. Svoj súhlas so spracúvaním udeľuje na obdobie 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu za účelom sprostredkovania pôžičky a vyhodnotenia bonity medzi veriteľom a dlžníkom. Zároveň súhlasí, aby prevádzkovateľ poskytol tieto osobné údaje všetkým účastníkom uvedených v uzatvorenej zmluve o pôžičke, obchodnej spoločnosti zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok alebo advokátskej kancelárií, na ďalšie spracúvanie za účelom mimosúdneho, súdneho alebo exekučného konania za podmienok a v rozsahu tu uvedenom.

Spracúvané osobné údaje a doklady sú: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, e-mail, telefón, rodinný stav, finančná situácia, súbory cookies, kópia občianskeho preukazu a kópia výpisu z bankového účtu.

Svojím súhlasom každý Účastník tiež vyhlasuje, že sú im známe práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZoOU), najmä:

 1. poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné,
 2. svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti alebo osobne na adrese sídla spoločnosti,
 3. právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v súlade s § 28 ZoOU,
 4. právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 6. právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

XV. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na Portáli.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto Podmienok. Zmena Podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na Portáli, ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti. O zmene Podmienok budú Užívatelia vhodným spôsobom informovaní (napr. uverejnením informácie o zmene Podmienok na Portáli alebo iným vhodným spôsobom).
 3. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe a/alebo v súvislosti so získaním a/alebo používaním Portálu sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom a/alebo realizáciou týchto Podmienok budú prednostne riešené zmiernou cestou.
 4. Tieto Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 5. Každý Užívateľ portálu má právo podať reklamáciu. Raklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vadu služby. Reklamáciu je možné podať písomne na adresu prevádzkovateľa Portálu alebo formou e-mailu. Z reklamácie musí byť zrejmé, kto reklamáciu podáva, čo je jej obsahom a čoho sa domáha. K reklamácii je nutné priložiť doklady preukazujúce pravdivosť tvrdení. Každý Užívateľ portálu uplatňuje reklamáciu bezodkladne ako sa o vade jemu poskytovanej služby dozvedel. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od podania reklamácie a táto lehota začína plynúť dňom jej doručenia.
 6. Registráciou na Portál Užívateľ vyjadruje svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
 7. V prípade podozrenia na podvodné, špekulatívne a/alebo akokoľvek protiprávne konanie zo strany Užívateľa a/alebo inej osoby konajúcej prostredníctvom identity Užívateľa vrátane konania, ktoré je v rozpore alebo obchádza tieto Podmienky, všeobecne záväzné právne predpisy a/alebo dobré mravy, je Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať a prípadne aj zrušiť registráciu, pôžičku a iné Užívateľovi, ktorého sa takéto konanie týka. Užívateľ týmto stráca právo na prístup na Portál, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Užívateľ, ktorý smeruje k zrušeniu jeho registrácie, požiada Prevádzkovateľa o zrušenie registrácie na Portáli, a to formou e-mailu na info@forpeople.sk obsahujúceho žiadosť o zrušenie registrácie na Portáli daného Užívateľa a/alebo odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov daného Užívateľa.
 8. Tieto Podmienky upravujú vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľmi. 

Dňa 01.05.2018